Pocet referatov: 202

Dante Alighieri

Dante Alighieri (patrně 2. polovina května (ve znamení blíženců) 1265 Florencie – 13./14. září 1321 Ravenna) byl jedním z nejvýznamnějších italských básníků, významně však přispěl také k vývoji jazykovědy a italské jazyka a k vývoji politické filozofie. Jeho největším dílem je Božská komedie (původním názvem Commedia), pro dějiny politické filozofie má velký význam latinský spis De monarchia. Dante je rovněž považován za tvůrce spisovné italštiny, kterou svými díly prosadil. Svůj přístup

Vývoj české literatury od nejstarších dob do doby Husitské

Nejstarší staroslověnské památky souvisejí s velkomoravskou říší, později s Českým přemyslovským státem. Protože v této době hrály velkou úlohu ve společenském životě kostely a náboženství, většina staroslověnských památek má náboženský charakter.

Kníže Rastislav pozval do Čech Cyrila a Metoděje, aby zavedli kulturu mezi lid. tito věrozvěstové přišli do Čech roku 863. Jsou zakladateli písma hlaholice - písmo staroslověnšiny. (mise měla též politický význam, tj. zvětšit vliv

Česká literatura 15.století jako výraz krize středověké společnosti

Husitská literatura

Charakteristika:
- odpustky, zlořády ...
- 2.pol.14.stol. - úplný překlad bible

zájem o bibli byl podporován činností tzv. Husových předchůdců. Nejvýznamnější z nich je Jan Milíč z Kroměříže, působící jako kazatel na chudinu, která se o dvě generace později stala hybnou silou husitského hnutí. Po Milíčově smrti bylo vytvořeno středisko českého kazatelství v Betlémské kapli (stavba 1391). Milíčova kázání byla popudem pro literární činn

Úsilí o všestranný rozvoj člověka v lit. evropského a českého humanismu a renesance.

Česká literatura renesanční a humanistická

Renesance -návrat k antice
Humanismus - slovo lat. původu - lidský.
Nový ideál vzdělání. zdůrazňuje: plnost života proti autoritě církve

- humanitní vědy - filosofie, lit., ...

Renesance a humanismus se začínají rozvíjet za vlády Jagellonců. Projevuje se zde úsilí vyrovnat se s kulturou jiných zemí, především Itálie a Německa. Snaha o humanistické vzdělání.

Místo středověké latiny - latina h

BAROKO

- od druhé pol.16.stol. vznikla v Evropě tvorba,která si nekladla za cíl přesné poznání skutečnosti - tzv. baroko.

- církev odmítá reformaci (jezuité)

- v 17.stol - třicetiletá válka

- člověk se odvrací od přírody a zaměřuje se na vlastní duši

- barokní umění: mysticismus, dramatické napětí, expresivita výrazu (smích, pláč),využití světla (šerosvit - malířství), naturalistická konkrétnost

- malířství: Karel Škréta, Petr Brandl,

České národní obrození

Národní Obrození (NO) = proces, který započal v naší literatuře a umění v 70.letech 18. století a vyvrcholil v roce 1848. Byla opět vytvořena takřka neexistující česká literatura, česká věda, novinářství a divadlo. Byl vytvořen spisovný jazyk.

Příčiny:- společenský vývoj (rozpad feudalismu)
- osvícenské reformy Marie Terezie a Josefa II.
- povinná školní docházka (vyšší vzdělanost)
- zrušení jezuitů a toleranční patent
- zrušení nevolnictví (volný pohyb

Lidová slovesnost

ústní lidová slovesnost - (dále jen ULS) - životní zkušenosti prostého člověka

- lyrika, epika, drama - próza i drama
- lid na venkově i ve městech

základní útvary ULS: pohádky, pověsti, průpovědi, přísloví, hádanky, říkadla, v jiných zemích i hrdinské eposy

pohádky - lidový optimismus, realistické vztahy
pověsti - motivy proroctví
lyrika - vztah k přírodě, práci, lásce
- průpovědi, přísloví, hádanky, říkadla
eposy - v Rus

OBRAZ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Otřesné zážitky z fronty, válka pojímaná jako nesmyslné vraždění ( F. Šrámek – Žasnoucí voják, R. Weiner - Lítice, J. John, J. Hašek, K. Konrád - Rozchod ).

JAROMÍR JOHN (1882 - 1952)
Prozaik, výtvarný kritik a estetik
Povídkový soubor Večery na slamníku - monology prostých lidí zavlečených do války, autentické výpovědi a zpovědi; stesk po domově

JAROSLAV HAŠEK (1883 v Praze - 1923)
Světově proslulý autor humoristické a satirické prózy
Po vystud

Česká literární tvorba v době 1.sv.války

Legionářská literatura – o čs. legiích v Rusku
- zobrazují pouze zázemí, u nás se objevuje poezie i próza
- díla jsou svědectvím o válce, nemívají psychologickou analýzu


§ Rudolf MEDEK – napsal románovou pentalogii „Anabáze“; „Plukovník Švec“
§ Josef KOPTA – trilogie „Třetí rota“ – kriticky střízlivější legionářský cyklus
§ František LANGER - „Jízdní hlídka“ – drama
§ Jaroslav KRATOCHVÍL – objektivnější pohled na legie,

2. světová válka

Osnova:

Úvod: stručné pojednání o 2. světové válce

Stať: a) cizí literatura – vlastní četba (A. Seghers, Sedmý kříž)
b) česká literatura – vlastní četba (O. Pavel, Smrt krásných srnců)

Závěr: jak zapůsobila válka lidi a jak na mě působí přečtená literatura2. Světová válka
Světová válka proběhla v letech 1939 – 1945. Zapojil se do ní téměř celý svět.Válku zorganizovaly fašistické země v čele s hitlerovský

90. LÉTA 19. STOLETÍ, SVĚTOVÁ A ČESKÁ POEZIE

· konec 19. století = literární moderna, poezie – symbol., mystická, dekad., impresion., novoklas., unamistická, civilistní, metafyz.
· dosavadní úspěšný rozvoj společnosti umožňoval optimistický pohled na skutečnost
· koncem století – změna : rychlé životní tempo, konkurenční boj, katastrofické představy, chaos a dezorientace
· růst napětí, neshod a kritické pozornosti ke každodenní realitě, odmítnutí hodnot a ideálů měšťanské společnosti 19. století
· pesimistický

André Maurois

Život lorda Byrona
André Maurois
(z anglického originálu přeložil Jaroslav Zaorálek, vydala Mladá fronta Praha 1970)

Tato kniha je životopisem George Gordona lorda Byrona, který se narodil 22.1.1788 v Londýně.
Jeho matce, Kateřině Gordnové-Byronové, bylo tehdy 23 let. Byla dědičkou slavného jména a velikého jmění. Gordonové pocházeli z Gightu, byl to starý rod, známý svou odvahou, prudkostí a drsnou povahou, především však barbarskými mravy. Někteří předci byli totiž vrah

Adolf BRANALD

Adolf BRANALD
Severní nádraží (Bmo, Svobodné noviny 1949) -Lazaretní vlak (Praha, Čs.spisovate11950)Románová dilogie o velkim prai.skim nád-
raží za nacistické okupace a Květnového povstání.
Obě prózy obsahují po devíti číslovaných kapitolách. V první části dilogie
se kapitoly soustřeďují většinou ke klíčovým momentům doby (září 1938,
březen 1939, 17 .listopad 1939, atentát na Heydricha atd.), v druhé částije děj
ohraničen 5. a 9. květnem 1945. Vlastním &

AGATHA CHRISTIE

Agatha Christie (1891-1976) jako „první dáma zločinu“ rozvíjí tradici anglického detektivního žánru ve 20. století po významných anglických spisovatelích jako jsou Doyle a Chesterton.Tato anglická spisovatelka po Shakespearovi nejpřekládanější autorka všech dob, byla taktéž nositelka řádu britského impéria.Po Doylovi zdědila metodu perfektního logického uvažování i zálibu v příbězích z aristokratického prostředí, s Chestertonem sdílela slabost pro obyčejnou, nenápadnou či mírně komickou figuru

Alberto Moravia

Italský prozaik, dramatik, literární kritik a novinář, který sám sebe označoval za kritického realistu, což zdůvodňoval svým zájmem o sociální tematiku.
Pocházel ze zámožné rodiny benátského architekta a malíře. Narodil se v Římě, jehož prostředí je také tématem většiny z jeho próz . V dětství onemocněl kostní TBC a strávil dlouhá léta na lůžku nejprve doma, pak v horském sanatoriu a další roky jako rekonvalescent v různých alpských letoviscích. Nemoc a izolace s ní spojená v něm vyvo

ALEXANDREIS - STAROČESKÁ ALEXANDREIDA

Staročeská Alexandreida je veršovaný epos pocházející pravděpodobně z přelomu 13. a 14. století. Hlavní postavou je Alexandr Makedonský. Makedonského krále Alexandra Velikého pokládájí dějepisci vedle Hannibala, Caesara a Napoleona za největší dějinný zjev. Narodil se roku 356 př. n. l. a po smrti svého otce Filipa II. Makedonského nastoupil v roce 323 na trůn. Téhož roku podnikl válečnou výpravu proti Persii. Ovládl rozsáhlá území v Egyptě, Asii, Evropě i Africe. Posedla jej vidina světovlády, ale v B

Paris Whitney Hilton

Paris Whitney Hilton (narozena 17. února 1981) je americká celebrita, společenská prominentka a dědička podílu hotelového impéria Hilton a nemovitostí svého otce Richarda Hiltona.

Paris Hilton je vedoucí osobností reality show The simple life. Kromě toho dosáhla uznání jako herečka a zpěvačka. Je také známá svým soukromý erotickým videem se svým bývalým přítelem Rickem Salomonem. Tento film, One night in Paris se dostal na internet a vzbudil pozornost celého světa.
Rodina

Paris

ABBA

ABBA je švédská popová skupina 70. a první poloviny 80. let 20. století.

Název skupiny vznikl spojením začátečních písmen jmen členů

* Agnetha Fältskog (*05.04.1950, Jönköping)
* Benny Andersson (*16.12.1946, Stockholm)
* Björn Ulvaeus (*25.04.1945, Göteborg)
* Anni-Frid Lyngstad (*15.11.1945 Björkasen/Norsko)

Skupina se stala velmi populární poté, co v roce 1974 zvítězila v soutěži Eurovize se svou písničkou Waterloo. Autorem všech skladeb byli Ulvaeu

Alfons Mucha

1860 - 1939

24.července 1860 se Alfons Mucha narodil v Ivančicích v rodině soudního zřízence.
1871začal navštěvovat gymnázium.
1875 ještě před ukončením gymnázia se musel vrátit do Ivančic a nastoupit místo písaře u soudu. Připravoval ochotnická divadelní představení, maloval dekorace a plakáty, navrhoval pozvánky. Z tohoto roku pochází Muchova první známá přesně datovaná kresba, pastel, představující Janu z Arku na hranici.
1879 na radu malíře Josefa Zeleného požád

Allen Ginsberg

Irwin Allen Ginsberg se na narodil 3.června 1926 v USA ve městě New Jersey. Jeho rodiče byli němečtí židovští emigranti. V jeho tvorbě se jeho židovství velmi promítlo. Byl nejmladší a zároveň jeden z vůdčích osobností hnutí. Stejně jako většina z Beatové generace i on navštěvoval Kolumbijskou univerzitu v New Yorku v polovině 40. let. Z té však byl vyloučen pro opakující se kriminalitu a experimentování s drogami a jeho bisexualita ( v té době zcela „nemyslitelná“) také budila značnou pozornost. St

(1/11)
>>