Mzda

1 ohlásit tlae tlačit .txt formát .txt formát
hodnocení: 2.23
1 2 3 4 5

MZDA
= příjem, který dostává zaměstnanec za odvedenou práci.

SLOŽKY MZDY
HRUBÁ MZDA (HM)
Základní mzda, Pobídkové složky, Náhrada mzdy
časová osobní ohodnocení, dovolená, úkolová prémie, odměny, svátky, příplatky, smíšené podíly na zisku
Mzda za odvedenou práci, Částka za objektivně neodpracovaný čas

FORMY MEZD
1. Časová mzda – závisí na počtu odpracovaných hodin.
2. Úkolová mzda – závisí na počtu vyrobené produkce.
3. Podílová mzda – zaměstnanec dostane jako mzdu určité procento nebo částku z tržeb.
4. Smíšená mzda – je kombinací předchozích forem mezd.
5. Fixní (pevná) mzda – zaměstnanec má sjednanou pevnou částku, kterou měsíčně dostává bez ohledu na odpracované přesčasy.

POBÍDKOVÉ SLOŽKY
1. Osobní ohodnocení – vyplácí se pravidelně a vyjadřuje trvaleji kvalitu práce zaměstnance.
2. Prémie – často bývají dány předem, vyplácejí se za výsledky, které se opakují. Např.: za překročení plánu, za získání zákazníků.
3. Odměny – vyplácejí se jednorázově, jejich výše nebývá předem dána. Např.: za mimořádný pracovní výsledek.
4. Příplatky – za práci přesčas, v noci, ve svátek a ve stíženém prostředí.
5. Podíly na zisku – vyplácí se všem zaměstnancům (tzv. 13. plat)

V některých podnicích se pobídkové složky vyplácejí v naturáliích. Např.: brambory, uhlí, jízdenky.

NÁHRADA MZDY,
která je součástí hrubé mzdy se vyplácí, jestliže zaměstnanec objektivně neodpracoval určitý čas. Např.: náhrady mzdy za dovolenou, za práci ve státem uznaný svátek.

Pokud zaměstnanec nemohl určitý čas odpracovat z důvodu nemoci, náleží mu náhrada mzdy. Ta ale není součástí hrubé mzdy, nevyplácí se z prostředků zaměstnavatele, ale hradí ji stát. Totéž platí pro náhradu mzdy za rodičovskou dovolenou.


ČISTÁ MZDA
Zaměstnanec nedostane vyplacenou celou mzdu, ale částku sníženou o povinné platby, které mu z jeho hrubé mzdy sráží zaměstnavatel, tato částka se nazývá čistá mzda.

Povinné platby z hrubé mzdy
1. Zdravotní pojištění (ZP) – platí se zdravotní pojišťovně, slouží k úhradě lékařské péče, léků atd. Vypočítá se takto: z hrubé mzdy vypočítá 13,5%, tuto částku zaokrouhlí na celé Kč nahoru. Z této částky vypočítá 1/3 a zase ji zaokrouhlí na celé Kč nahoru a to je částka, kterou strhne zaměstnanci z HM. Zbývající 2/3 platí zaměstnavatel.
2. Sociální pojištění (SP) – 8% z HM. Platí se státu (okresní správě sociálního zabezpečení OSSZ). Slouží k úhradě starobních, invalidních, sirotčích důchodů, dávek nezaměstnanosti, náhrad mzdy za nemoc a pod.
3.Záloha na daň z příjmů – Platí se státu (finančnímu úřadu FÚ). Od 1.1.2006 byly zrušeny dosavadní nezdanitelné částky a byly nahrazeny slevou na dani. Sleva na dani platná od 1.1.2005 na děti = daňové zvýhodnění na vyživované dítě – se poskytuje i v roce 2006 ve stejné výši: 500Kč měsíčně na 1 dítě. V případě, že vypočtená daň nedosáhne částky daňového zvýhodnění, má zaměstnanec nárok na daňový bonus, který se poskytuje v maximální výši 2.500Kč měsíčně a v minimální výši 50Kč měsíčně.. Daňový bonus se připočítává k částce k výplatě. Od 1.1.2006 má každý poplatník nárok na základní slevu na dani a to ve výši 600Kč měsíčně. I všechny ostatní nezdanitelné částky jsou nahrazeny měsíční slevou, kromě slevy na manželku, popř. manžela, která se uplatní až po skončení roku, neboť v měsíčních slevách ji uplatnit nelze.

Slevy na dani měsíčně
Při pobírání částečného invalidního důchodu 125,-
Při pobírání plného invalidního důchodu 250,-
U poplatníků s průkazem ZTP/P 800,-
U studenta do 26 let 200,-

Nová tabulka pro výpočet daňové zálohy z měsíčního základu (HM). Záloha ze základu pro výpočet zálohy zaokrouhleno na celá 100,- nahoru za kalendářní měsíc činí:

Základ pro výpočet zálohy Záloha Ze základu
od Kč do Kč přesahujícího