Styl vedení lidí

1 ohlásit tlae tlačit .txt formát .txt formát
hodnocení: 2
1 2 3 4 5

Styl vedení lidí
1. autoritativní-rozhoduje a své podřízené pouze informuje jak je rozhodnuto,co se bude dělat;špatná komunikace
-manažer-rozhodný,dynamický,odměňuje a trestá
2. demokratický-rozhoduje,ale vítá názory a připomínky podřízených,rád si je poslechne a bere je do úvahy→podněcuje podřízené aby se podíleli a řízení
3. liberál-nadřízený je pouze „prostředníkem“ v komunikačním procesu,svým podřízeným přináší informace z vyšší úrovně,zprostředkovává informace z vnějšího okolí a nechává podřízeným volnost
volná otěž→krajní směr liberála:podřízení dávají požadavky nadřízenému,ten pro ně shání informace,peníze,vybavení

Zobecnění
1. Manažer se ke svým podřízeným chová tak,jak je poznal a jaké jsou očekávání chování nadřízených.
2. Styl vedení silně ovlivňuje pracovní výkon
Autoritativní styl vedení je použit: když jsou jednoduché úkoly,je nezbytný při krizovém řízení,při volbě variant technol.postupů
Liberální styl: základní výzkum s tvůrčími pracovníky

McGregor-teorie X a Y:
X – lidé,kteří nechtějí pracovat,mít zodpovědnost,necítí potřebu seberealizace
Y – pracují rádi,využívají své tvůrčí myšlení,mají rádi zodpovědnost,slně pociťují potřebu seberealizace
Manažer typu X – zásadně používá aristokratický sty vedení
Manažer typu Y – podřízené vede liberálním stylem,dává jim volnost,nepotřebuje je kontrolovat,plošné a nárazové kontroly

Teorie stylů vedení
a) teorie rysů (charakteristické vlastnosti manažerů)
b) teorie zabývající se chováním manažerů
c) situační teorie

ad.a)odpovědnost,cílevědomost,pracovitos t,dynamičnost,iniciativa,inteligence,poc tivost,systematičnost,sebedůvěra,rozhodn ost,asertivita,četnost,ctižádostivost,pí le,houževnatost
ad b)kontinuum vedení (nepřetržitost)
→manažeři by měli volně přecházet mezi základními styly a podle situace a chování podřízených zvolit vhodný styl,být někde mezi těmi styly
-mnž rozhoduje oznamuje
-mnž „prodává“ rozhodnutí
-mnž předpokládá myšlenky a vítá otázky
-mnž předpokládá pokusná změnitelná rozhodnutí
-mnž předpokládá problém,získává návrhy a rozhoduje
-mnž definuje hranice a žádá skupinu,aby rozhodla
-mnž dovoluje podřízeným fungovat v mezích daných nadřízenými

Teorie Rensis Likert
4 systémy MN
1. explicitivně autoritativní styl vedení-mnž je dominantní osobnost,odměňuje a trestá,podřízeným sice důvěřuje,ale rozhoduje sám;horší komunikace
2. laskavě autoritativní-mnž sám rozhoduje,důvěřuje podřízeným a spoléhá na ně,méně kontroluje,někdy od podřízených vyžaduje názory a nápady,deleguje některé rozhodnutí,komunikuje oboustranně
3. konzultativní systém-spoluúčast podřízených na vedení a rozhodování,základní rozhodnutí se provádějí na vyšší úrovni,specifická na nižších úrovních
4. participativně skupinový-nejúspěšnější,společný tým

ad c) situační teorie – Fred Fiedler
Kontingenční teorie – chování mnž by se mělo přizpůsobit 3 faktorům:
1. vztah mezi vedoucím a podřízeným
-pokud si budou rozumět→podřízený bude důvěřovat nadřízenému→liberální styl,v opačném autoritativní
2. struktura úkolu
-složitější úkol→chovat autoritativně,lehčí úkol→liberálně
3. míra pravomoci
-lépe větší pravomoci→mohu ovlivňovat podřízené,menší pravomoci→koordinátor výrobního procesu→autoritativní typ

Transformační vedení
-charismatické vedení→kouzlo osobnosti,dokáže přirozeným charismem ovlivňovat podřízené

Základy personální práce
Personální útvar
-určuje koncepce personální práce,mluvíme o personální politice
Personalistika zahrnuje:
-personální plán-požadavky na vybavení pracovní silou
-získávání pracovníků
-výběr pracovníků: konkurz,výběrové řízení
-umisťování pracovníků:přidělování prac.na jednotlivé pracoviště,aby jeho kvality odpovídaly
-povyšování pracovník: na vyšší posty v organizační struktuře a systému odměn
-propouštění pracovníků
-školení→nové postupy,metody→zvyšování produktivity práce
-hodnocení→kompletní hodnocení 1x do roka,provádí pouze přímý nadřízený,vedou se o něm záznamy
-odměňování