Komunikace

1 ohlásit tlae tlačit .txt formát .txt formát
hodnocení: 2.06
1 2 3 4 5

Komunikace

- přenos informací,dat
- spojuje všechny manažerské činnosti
MYŠLENKA → zahádování -slova
-písmo
-obrázek
-nonverbální prostředek (výraz,mimika,dotyky)
→ předání –komunikační kanál →přijmu (přijetí,dekódování,potvrzení,zprávy)
komunikace: tváří v tvář,přes telefon,e-mail,dopis,noviny

Komunikační směry
-verbální ↑↓
-horizontální ↔
-diagonální (úhlopříčný směr)

Formy komunikace
-verbální (slovní)
-neverbální (neslovní)
-formální (oficiální)
-neformální → mnohem rychlejší komunikace,než formální (přidává se vlastní výklad,doporučení)
Musíme zvládnout zásady komunikace→umět komunikovat (umět klást otázky)

Otázky:
1. otevřené – odpověď jakýmkoliv způsobem
2. uzavřené – výběr dvou odpovědí (ANO x NE)
3. sugestivní – Př. Že jste se včera večer učila? Ano.

Při jednání – kladu otázky systémem SPIN (každé písmeno představuje jeden typ otázky)
S – otázky na situaci (nezávazné otázky,uvádí začátek jednání,diskusi)
P – otázky k problému,problematice
I – implikační (jak budeme problém řešit,jak ho vyřešíme)
N – otázky na výhodu (co mi to přinese,jakou výhodu mi to dá)

Zóny vzdálenosti
50cm d mého těla →Intimní zóna
120-150cm→Osobní zóna
300cm→zóna Respektu
nad 300cm→Veřejné zóna
→zóny mohou vytvořit dobrou komunikaci,ale také ji mohou zkazit

Řečník
-měl by mít přesné vyjadřování
-měl by podávat méně informací→nezahlcovat jimi
-neměl by předem urážet,vystupovat ironicky
-měl by opakovat důležité věci při projevu,zdůrazňovat
-pozor na vady sluchu
-pozor a neschopnost vžít se do (situace) pozice posluchače
-pozor na neschopnost skákání do řeči při dotazu

8. Motivace

-podstatou managementu
-podstatou řízení je motivování (ovlivňování) ostatních lidí (podřízených) k prac.výkonu
-stimulace→k prac.výkonu
-motivace z latinského moverf→vnitřní psych.podmínky,podněty,které aktivují chování člověka
3 roviny – psych.poznatky působí ve 3 rovinách
1. směr – vím čeho chci dosáhnout
2. intenzita – jak moc věc chci
3. perzintence – vytrvalost,odolnost (Čím víc něco chci,tím větší mám vytrvalost,lépe zvládám překážky,jsem odolnější.)

Motivy
1. instrumentální (procesy mého chování→žádná konkr.cíl není)
2. cílové (konkr.stav-cíl)

Stimulace
-vnější působení na psychiku člověka
Rozdělení: -vnější (podnět z vnějšího okolí mé psychiky a mého těla→pochvala,odměna,dárek)
-vnitřní (bolest zubů,nemoc→působí a psych.z vnějšku,ale je to součást našeho těla)

Zdroje motivace
1. potřeby, 2. návyky, 3. zájmy, 4. hodnoty a hodnotové orientace, 5. ideály
ad 1) - pocit nedostatku nebo přebytku
- nerovnovážný stav,který organizace potřebuje překonat a dostat zpět do rovnováhy
ad 2) - zvyklosti v našem chování
ad3) - oblasti,které mě baví,nějakým způsobem uspokojují
ad 4) - které mám,preference věcí,kterých chci dosáhnout,každý má hodnotový žebříček
ad 5) - skvělé představy,vzory,kterým se chci přiblížit-podobat

Co se děje s psych.člověka,když nastane překážka,problém bariéra během motivovaného chování?
Nastává: 1.frustrace 1.→krátkodobý stav v okamžiku,kdy je znemožněno motivování chování→nespokojenost sebou
2.deprivace→agresivní-vybuchuj í,křičí,osočují (lidé)
→regrese-lidé se snižují k jednoduššímu chování,aby dokázali že na to neměli
→stereotypní-stereotypní chování
2.→vzniká jako důsledek dlouhodobého neuspokojení zákl.vitálních potřeb
→líčí se vážný psych.stav

Životní potřeby
1. potřeba podnětu – něco vnímat,slyšet,vidět
2. potřeba učení se – (malé děti) – učí se chodit,mluvit
3. potřeba soc.vztahů – stýkat se s jinými lidmi
4. potřeba spol.uplatnění (významu)

Vztah mezi motivací a prac výkonem:
pracovní výkon: f(M,S,P)
M-míra motivace
S-schopnosti
P-podmínky ve kterých pracujeme

Yerkes – Dodsonův zákon:
- Musí odpovídat náročnosti práce→nižší míra motivace pro výkon náročnější práce;vyšší míra pro stereotypní (jednoduchou) práci (než je optimální prac.výkon).

Pracovní (výkonová) motivace:
-zákl.charakteristika každého jedince
-lidé orientovaní na úspěch – náročnější na sebeuplatnění,vysoká ctižádostivost,nároční sami a sebe
-lidé orientovaní na vyhnutí se neúspěchu
výkonová motivace=potřeba úspěchu / potřeba vyhnout se neúspěchu (toto je jejich poměr)

Motivační profil člověka
situační zaměření x perspektivní zaměření
(to co je dnes) (to,co je dnes není podstatné)
individuální orientace x skupinová orientace
(osobní prospěch-sobci) (skvělí vůdci skupin)
osobní orientace x neosobní orientace
(orientace na lidi) (něčím se zabývají)
činorodost x pasivita
(spíše aktivní lidé hledající (spíše se vezou,aby nemuseli moc pracovat)
uplatnění)
orientace na úspěch x orientace na obsah činnosti
(sledují cíl,nejde o proceduru (efektivní cesta jak se dostat k cíli)
než toho dosáhnout)
ekonomický prospěch x morální uspokojení
(co z toho budu mít) (pocit,že jsem někomu pomohl)
zaměření k podniku x zaměření od podniku
(lidé,kteří přijali cíle podniku (lidé,kteří se snaží dosáhnout spíše osobního uspokojení)
za své,v práci se cítí dobře)
Pokud chci lidi stimulovat→musím vidět jejich motivační profil→pak můžu efektivně ovlivnit jejich výkon stimulačními prostředky.

Motivační teorie:
→některá orientace na psychiku,některá na vnější podněty

Teorie cukr a biče (Skiner)
-negativní chování-dá se zabránit,prostřednictvím trestů
-chování dá se naučit prostřednictvím pozitivních podnětů (pochvala)

Maslowova teorie hierarchie potřeb
↑ potřeba seberealizace → (nemá každý X každý v jiné míře,je potřeba autonomní-je nezávislá na tom v jaké míře a jak jsou uspokojeny potřeby nižších řádů)
↑ potřeba uznání
↑ potřeba soc.uplatnění
↑ potřeba bezpečí
↑ potřeba fyziologických potřeb

Teorie očekávání (Vroom)
-prvořadá je hodnota cíle,kterého mám dosáhnout a očekávání,že naše chování povede k cíli
-čím více chci cíle dosáhnout a čím bude větší pravděpodobnost dosáhnutí cíle,mám lepší motivaci→prac.výkon bude lepší

Teorie potřeb pana McClellanda
-platí pro manažery: 1. potřeba moci, 2. potřeba oblíbenosti, 3. potřeba úspěchu

Teorie pan Herzberga (2 faktorová teorie)
-rozeznává 3 pocity lidí:
1. prac.nespokojenost
2. pocit prac.neuspokojenosti
3. prac.spokojenost
↓
Tyto stavy způsobují 2 faktory:
-motivátory (sobisfaktory)

-hygienické faktory→podmínky ve kterých pracujeme(náročnost,možnost postupu,odpovědnost)

Teorie pana Adamse:
-teorie o spravedlivém odměňování
-poměřují se vstupy do prac.výkonu s tím,co dostanu (u více lidí)

Stimulační prostředky:
1. hmotná odměna
2. obsah práce (práce s lidmi,v přírodě…)
3. povzbuzování (kontakt podřízeného s nadřízeným)
4. atmosféra prac.skupiny
5. prac.podmínky a režim práce (čistota,hluk)
6. identifikace s profesí,prací,podnikem
7. externí stimulační prostředky (polit.situace,makroeko.situace,rodinná krize)

Motivační program
-podnikové dokumenty s motivačním programem→jaké stimulační prostředky mají nadřízení možnost používat (zásady pro povyšování,přesun zaměstnanců,nárok na rekreaci…)