STRATEGICKÝ MANAGEMENT

1 ohlásit tlae tlačit .txt formát .txt formát
hodnocení: 2.05
1 2 3 4 5

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

„Když člověk neví, do kt. přístavu chce doplavat, není pro něj žádny vítr správný.“ Seneca

- cílově zaměřený MN, řízení, kt. dovede podnik k cílům
- je orientován dlouhodobě (3 a více let)
- vznikl díky snahám mít co nejúspěšnější MN
- úspěšnost podnikání: mít kvalitní zaměstnance, podnikatelské okolí, konkurenční výhodu (v čem jsem lepší), moderní organizaci práce, kt. podmiňuje efektivní řízení, kvalitní kapitál a přístup k němu
- je třeba se přizpůsobovat turbulentním změnám v okolí

Strategický MN
- mít cíle v dlouhodobém časovém horizontu, přizpůsobovat se změnám prostředí, na tyto změny reagovat co nejrychleji a udržovat svou konkurenční výhodu.

Znaky strategického MN
- orientuje se na dlouhodobý úspěch na zákl. strukturálních změn
- plánuje na zákl. předpokládaných změn v politickém, hospodářském a soc. okolí
- vidí v každé změně šanci, jak získat přednosti uplatňováním nových myšlenek
- jako hlavní problém vidí nedostatek informací a snaží se řešit problémy na zákl. relevantních informací+
- jeho kvalifikací je permanentní schopnost učit se a potlačovat znalosti a zkušenosti, kt. nezapadají do nového okolí
- nachází adekvátní řešení netradičními postupy, využívá intuice, kreativity, individuality a schopnosti svých spolupracovníků

Tradiční MN
- vidí úspěch krátkodobě v přírůstku zisku
- plánuje na zákl. extrapolace dat lineární vývoj do budoucna)
- chápe nečekané změny podmínek jako poruchy, kt. je třeba potlačovat
- řeší problémy rutinně a na zákl. zjednodušených normativních postupů
- využívá klasických forem organizování, řídících přístupů a výběru pracovníků
- využívá nabytí klasifikace a dosavadních zkušeností
- je orientován na stabilitu a potlačování odchylek

Původ strategií
- vyvinulo se z armády (řecké: STRATEGOS – stratos – vojsko, ago – vésti: umění vést boj a vést k vítězství)

Otův slovník naučný
Strategie – značí umění a vědu vojevůdce, nauka o válce a jejím vedení ve velkém stylu, umění velmi obsáhlé a nesnadné
- vojenská agresivní strategie - útok
- vojenská pasivní strategie – obrana, čekání na nepřítele

Definice strategie
Pelc
Strategií podnikání firmy se rozumí plánovité tvoření a změření firmy i procesů, kt. v ní probíhají, k dosažení cílů vytýčených podnikatelskou věcí.

A. Chandler
Strategie představuje determinování dlouhodobých záměrů a cílů podniku, přisvojuje si popis postupu činností a rozvržení zdrojů potřebných pro dosažení těchto cílů.

Lednický
Strategie v managerském pojetí vyjadřuje koncept chování organizace, její dlouhodobý program a způsob činnosti v budoucnu.

M. Mintzberg
- popisuje strategii jako 5 P
 PLÁN – představa o budoucnu
 MANÉVR (ploy) – akce, snažím se být lepší než konkurence
 MODEL CHOVÁNÍ (pattern) – promyšlení na zákl. strateg. variant
 POZICE (position)
 PERSPEKTIVA (perspective)

Vývoj strategického MN
V důsledku tržních a eko. výkyvů se těžiště podnikového MN postupně přesouvá z původního ročního plánu rozpočtu na:
- dlouhodobé plánování: 50. a 60. léta
- strategické plánování: konec 60. let a začátek 70. let
- strategický MN: od 2. pol. 70. let
- strategický MN s orientací na globalizaci eko.

Dlouhodobé plánování
- používá se tradiční MN, celkem stabilní prostředí, nebylo třeba reagovat na převratné změny, orientace na reprodukční proces a efektivnost výrobního prostředí, levně uspokojuje potřeby zákazníků
- současnost se lineárně promítala do budoucnosti

Strategické plánování
- podniky si uvědomují konkurenci, své silné a slabé stránky, monitorují chování zákazníků a snaží se přizpůsobovat jejím potřebám, uvědomují si potřebu cílů své podnikatelské aktivity
- nedokázali předvídat budoucnost
- neangažovanost středního článku řízení a první linie

Strategický MN
- je nepřetržitý proces s těmito kroky
1) průzkum prostředí
2) formulování strategií
3) implementace strategie
4) kontrola a hodnocení celého strategického procesu


add 1) průzkum prostředí

MAKROPROSTŘEDÍ (vzdálené prostředí podniku)


MEZOPROSTŘEDÍ
- obsahuje subjekty, kt. působí na náš podnik a podnik působí na mezoprostředí => vzájemně se ovlivňují
- zákazníci, konkurence, dodavatelé, výrobci substitutů, potenciální konkurence

MAKROPROSTŘEDÍ
- působí na podnik, podnik se musí přizpůsobit (podřídit), ale nemůže podnik ovlivnit makroprostředí
- makroekonomika, devizové kurty, inflace, HDP, demografie, politika, legislativa, světové události, přírodní prostředí – přístup k samotným surovinám, vývoj technologie

INTERNÍ ANALÝZA VNITŘNÍCH ZDROJŮ PODNIKU
- úroveň technologie, analýza zaměstnanců – délka praxe, věk, … , finanční analýza, funkčnost organizační struktury, výrobní postupy, analyzují se služby, výrobky

VNITŘNÍ ANALÝZA – silné a slabé stránky podniku

EXTERNÍ ANALÝZA – mezoprostředí a makroprostředí → příležitosti a hrozby podniku


add 2) formulování strategie

- tvoří se strategické alternativy (je jich několik)
- alternativy staví na mých silných stránkách, využívají příležitosti, potlačují slabé stránky a hroby, směřují k dosažení cílů, … => znamenají několik různých koncepcí, co budu v budoucnu dělat (chování), stále se sledují a přizpůsobují okolí (inovuji, přepracovávám)

Jakou strategii vyberu – podle čeho:
- efektivnost, míra dosažení cílů, náročnost na vstupy – časová náročnost přechodu z 1 alternativy ke druhé

add 3 ) realizace strategie

- přenáší se do taktiky chování

add 4) kontrola a hodnocení

- realizace strategie směřuje ke kontrole, kontrola a hodnocení jestli správně realizuji strategii a jestli dosahuji svých cílů

Strategická kontrola
Analýza strategické mezery

t2 = požadovaný výsledek
} STRATEGICKÁ MEZERA
nová strategie
t2 = očekávaný výsledek


minulá strategie existující strategie


- strategická kontrola kontroluje jak se vzdaluje od své původní strategie
- čím větší strategická mezera → čím víc se bude vzdalovat svému původnímu cíli, tím víc budu nucena přeformulovat svoji původní strategii a nastolit strategii novou

Druhy strategií
 ofenzivní – útočná (být první, nejlepší)
 defenzivní – obranná (udržet si současné postavení)
 zůstatková – strategie tržního výklenku (přežití na trhu)
 nízkých nákladů
 diferenciace (několik různých výrobků, předmětů podnikání)