VÝVOJ MANAGEMENTU

1 ohlásit tlae tlačit .txt formát .txt formát
hodnocení: 1.8
1 2 3 4 5

VÝVOJ MANAGEMENTU


Klasický management
1) vědecké řízení
2) správní řízení
3) byrokratické řízení
4) škola lidských vztahů


Moderní management
1) psychologicko-sociální přístupy
2) procesní přístupy
3) systémové přístupy
4) kvantitativní přístupy
5) pragmatické přístupy


Současný management


KLASICKÝ MANAGEMENT

add 1) vědecké řízení

- Frederic Winslow Taylor (tvůrce)
- Nahradit při řízení empirii vědou
- Provádět výběr pracovníků podle jejich schopností a zabezpečit jejich výcvik
- Místo chaotického individualismu vytvořit harmonii ve skupinové činností (tj. zajistit spolupráci lidí)
- Motivovat pracovníky spravedlivou odměnou
- Úkolem vedoucích je odstraňování všech překážek, kt. snižují výkonnost podřízených

Doporučení ke zlepšení výkonu:
- přidělování velkého, nesnadného, ale přesně vymezeného úkolu
- vytvoření normalizovaných podmínek pro splnění práce (čas, nástroje, prostředí
- vysoká odměna za splnění a postih za nesplnění úkolu


add 2) správní řízení

- Henri Fayol (tvůrce)
Zásady:
Všechny úkoly v podnicích lze rozdělit na činnosti:
- technické }správní řídící f-ce
- obchodní
- finanční
- ochranné
- účetní
14 principů úspěšného řízení
1) dělba práce
2) autorita
3) kázeň
4) jednotné přikazování (jeden představený dává příkazy)
5) jednota řízení
6) podřizování dílčího zájmu celku (příklad vedoucích a jejich pevnost v zásadách)
7) plat zaměstnanců (slušný, odměňující užitečnou práci)
8) centralizace (soulad centralizace a decentralizace)
9) stupnice hodnosti – skalární řetěz (vyjádřeno podnikovou hierarchií; postup pokynů a příkazů po jednotlivých úrovních řízení
10) pořádek
11) slušnost
12) stálost zaměstnanců
13) iniciativa
14) jednota personálu
add 3) byrokratické řízení

- Max Weber (tvůrce)
Zásady:
- dělba práce
- přesná definice práv a povinností pracovníka
- přesně určené pravidla a postupy pro jednotlivé činnosti
- řízení je spravedlivé a neosobní, odměňování a povyšování je na základě schopnosti a kvalifikace
- v organizace je dodržován princip hierarchie
- všechna rozhodnutí jsou dávána písemně a jsou archivované


add 4) škola lidských vztahů

- Elton Mayo (tvůrce)
Zásady:
- pracoviště jsou místem vydělávání peněz, ale i místem společenského styku
- atmosféra na pracovišti je ovlivňována vztahy mezi členy prac. skupin. Je tedy dána postoji a chováním jednotlivců
- člověk získává pocit identity na zákl. vztahu k jiným lidem
- člověk je často vnímavější na společenský vliv skupiny než na zásahy pobídkové a kontrolní povahy vedoucích
- rozhodující úlohu má spokojenost s prací. Je podmínkou uznáváním ve skupině.
- podřízeným je vhodné občas poskytnout nečekané zvýhodnění, ale ne příliš často


Přínos „Henry Forda“ managementu

- výroba jediného normalizovaného výrobku v masové produkci (typ T, vyráběný v době od 1. 10. 1908 do 25. 5. 1927 v počtu 15 mil. ks)
- zavedení hromadné výroby (náhrada kusové výroby), kt. umožňovala maximální dělbu všech pracovních operací na nejjednodušší úkony a tím i specializace strojů a lidí
- max. využití nekvalifikovaných dělníků, k práci stačilo pouze zapracování
- prosazování časové mzdy. Tempo práce a tím i výkon pracovníka určovalo rychlost montážního pásu.
- hlavní podstata hromadné, proudové výroby je v organizaci
- vytvoření normalizované jakosti vstupů
- zavedení min. mzdy a zkrácení prac. doby na 8 hod. denně
- přednostní určení ceny hotového výrobku a pak teprve výpočet nákladů