Individualismus

1 ohlásit tlae tlačit .txt formát .txt formát
hodnocení: 1.96
1 2 3 4 5

Individualismus je termín používaný k popsání morálního, politického nebo společenského názoru, který zdůrazňuje nezávislost jedince a důležitost soběstačnosti a svobody. Individualisté propagují neomezené prosazování individuálních cílů a tužeb. Jsou zásadně proti vnějšímu ovlivňování rozhodování jedince – ať už společností, státem nebo jakoukoli jinou skupinou či institucí. Individualismus proto zcela odmítá holismus, kolektivismus, komunalismus a komunitarianismus, které upřednostňují komunitní, společenské nebo národní cíle.

Individualismus má kontroverzní vztah k egoismu. Zatímco někteří individualisté jsou egoisté, obyčejně nepovažují sebezahleděnost za úplně správnou. Jejich argumentem je spíš to, že individualista není vázán žádnými závazky k morálce, kterou si vymyslela společnost; věří, že individua by měla mít svobodu vybrat si být egoista nebo ne (nebo jakýkoli jiný životní styl), když si tak přejí.[chybí zdroj] Jiní individualisté, jako například Ayn Rand, jsou proti takovému „morálnímu relativismu“ a popisují sobeckost jako výhodu či přednost.