referáty

(1/1)
Počet referátu: 9


ZÁKLADY MANAGEMENTU - (1.77)
ZÁKLADY MANAGEMENTU 1) vedení lidí  vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných  umění dosahování cílů organizace rukama a hlavou druhých osob 2) specifické f-ce vedoucích  provádět manažerské činnosti, kam patří – rozhodování, organizování, vedení lidí, plánování, kontrola, … 3) předmět studia  vědecká disciplína  praktický postup Definice: - proces využití podnikových zdrojů k dosažení určeného organizačního cíle - systematické prová
VÝVOJ MANAGEMENTU - (1.8)
VÝVOJ MANAGEMENTU Klasický management 1) vědecké řízení 2) správní řízení 3) byrokratické řízení 4) škola lidských vztahů Moderní management 1) psychologicko-sociální přístupy 2) procesní přístupy 3) systémové přístupy 4) kvantitativní přístupy 5) pragmatické přístupy Současný management KLASICKÝ MANAGEMENT add 1) vědecké řízení - Frederic Winslow Taylor (tvůrce) - Nahradit při řízení empirii vědou - Provádět výběr pracovníků podle jejich schopností a zabezp
MODERNÍ MANAGEMENT - (1.93)
MODERNÍ MANAGEMENT add 1) psychologicko-sociální přístup a) Maslowova teorie seberealizace seberealizace potřeba úcty potřeba úcty pocit sounáležitosti sdílení hodnoty v podniku potřeba bezpečí a jistoty stabilita (zajištění) příjmů fyziologické potřeba mzda, plat, příjem
ROZHODOVÁNÍ - (2.16)
ROZHODOVÁNÍ TOP manager P… plánování P K O…organizování O V…vedení lidí V K…kontrola I. linie Rozhodování: - výběr alternativních průběhů činností a je základem plánování - nelze postavit plán bez rozhodování, to je o začlenění zdrojů, o způsobu postupu, o image, … - manager považuje rozhodování za svoji hlavní práci, protože musí „nepřetržitě“ rozhodovat o tom, co má být uděláno, kdo to má udělat, kdy a kde a čas od času jak to má být uděláno -
PLÁNOVÁNÍ - (1.98)
PLÁNOVÁNÍ Podstata a smysl plánování - pro vytváření prostředí, pro efektivní vykonávání práce, pro vykonávání práce jednotlivců pracujících ve skupině je nejdůležitějším úkolem managera dosáhnout jistoty, že každý pochopil účel a cíle skupiny, včetně metod pro dosažení cíle. Jestliže má být toto skupinové úsilí efektivní, musí každý vědět, co má udělat - plánování zahrnuje výběr poslání a cílů a volbu činností pro jejich dosažení. Vyjadřuje to rozhodování, tj. výběr mezi možnostmi bu
STRATEGICKÝ MANAGEMENT - (2.05)
STRATEGICKÝ MANAGEMENT „Když člověk neví, do kt. přístavu chce doplavat, není pro něj žádny vítr správný.“ Seneca - cílově zaměřený MN, řízení, kt. dovede podnik k cílům - je orientován dlouhodobě (3 a více let) - vznikl díky snahám mít co nejúspěšnější MN - úspěšnost podnikání: mít kvalitní zaměstnance, podnikatelské okolí, konkurenční výhodu (v čem jsem lepší), moderní organizaci práce, kt. podmiňuje efektivní řízení, kvalitní kapitál a přístup k němu - je třeba se přizpůsobovat tur
Komunikace - (2.06)
Komunikace - přenos informací,dat - spojuje všechny manažerské činnosti MYŠLENKA → zahádování -slova -písmo -obrázek -nonverbální prostředek (výraz,mimika,dotyky) → předání –komunikační kanál →přijmu (přijetí,dekódování,potvrzení,zprávy) komunikace: tváří v tvář,přes telefon,e-mail,dopis,noviny Komunikační směry -verbální ↑↓
Kontrola - (1.97)
Kontrola Manažerská funkce kontrolování je zaměřena na měření a korigování vykonané práce,aby bylo jisté,že plány budou plněny a cílů bude dosaženo. Plánování a kontrola spolu souvisejí a nelze tyto funkce oddělovat (princip nůžek). Bez cílů a plánů nemůže existovat kontrola,protože vykonaná práce musí být měřena s ohledem na určená kritéria. Kontrolováním se zabývá každý manažer,počínaje prezidentem a nejnižšími manažery konče. Někteří manažeři na nejnižších stupních zapomínají,že jejic
Styl vedení lidí - (2)
Styl vedení lidí 1. autoritativní-rozhoduje a své podřízené pouze informuje jak je rozhodnuto,co se bude dělat;špatná komunikace -manažer-rozhodný,dynamický,odměňuje a trestá 2. demokratický-rozhoduje,ale vítá názory a připomínky podřízených,rád si je poslechne a bere je do úvahy→podněcuje podřízené aby se podíleli a řízení 3. liberál-nadřízený je pouze „prostředníkem“ v komunikačním procesu,svým podřízeným přináší informace z vyšší úrovně,zprostředkovává informace z vnějšího okolí a n