referáty

(1/21)
Počet referátu: 202


Dante Alighieri - (2.14)
Dante Alighieri (patrně 2. polovina května (ve znamení blíženců) 1265 Florencie – 13./14. září 1321 Ravenna) byl jedním z nejvýznamnějších italských básníků, významně však přispěl také k vývoji jazykovědy a italské jazyka a k vývoji politické filozofie. Jeho největším dílem je Božská komedie (původním názvem Commedia), pro dějiny politické filozofie má velký význam latinský spis De monarchia. Dante je rovněž považován za tvůrce spisovné italštiny, kterou svými díly prosadil. Svůj přístup teoreti
Vývoj české literatury od nejstarších dob do doby Husitské - (2.26)
Nejstarší staroslověnské památky souvisejí s velkomoravskou říší, později s Českým přemyslovským státem. Protože v této době hrály velkou úlohu ve společenském životě kostely a náboženství, většina staroslověnských památek má náboženský charakter. Kníže Rastislav pozval do Čech Cyrila a Metoděje, aby zavedli kulturu mezi lid. tito věrozvěstové přišli do Čech roku 863. Jsou zakladateli písma hlaholice - písmo staroslověnšiny. (mise měla též politický význam, tj. zvětšit vliv Byzantské říše)
Česká literatura 15.století jako výraz krize středověké společnosti - (2.84)
Husitská literatura Charakteristika: - odpustky, zlořády ... - 2.pol.14.stol. - úplný překlad bible zájem o bibli byl podporován činností tzv. Husových předchůdců. Nejvýznamnější z nich je Jan Milíč z Kroměříže, působící jako kazatel na chudinu, která se o dvě generace později stala hybnou silou husitského hnutí. Po Milíčově smrti bylo vytvořeno středisko českého kazatelství v Betlémské kapli (stavba 1391). Milíčova kázání byla popudem pro literární činnost Tomáše Štítného ze Štítného.
Úsilí o všestranný rozvoj člověka v lit. evropského a českého humanismu a renesance. - (2.67)
Česká literatura renesanční a humanistická Renesance -návrat k antice Humanismus - slovo lat. původu - lidský. Nový ideál vzdělání. zdůrazňuje: plnost života proti autoritě církve - humanitní vědy - filosofie, lit., ... Renesance a humanismus se začínají rozvíjet za vlády Jagellonců. Projevuje se zde úsilí vyrovnat se s kulturou jiných zemí, především Itálie a Německa. Snaha o humanistické vzdělání. Místo středověké latiny - latina humanistická. Též zájem o řečtinu. Latinské pís
BAROKO - (2.14)
- od druhé pol.16.stol. vznikla v Evropě tvorba,která si nekladla za cíl přesné poznání skutečnosti - tzv. baroko. - církev odmítá reformaci (jezuité) - v 17.stol - třicetiletá válka - člověk se odvrací od přírody a zaměřuje se na vlastní duši - barokní umění: mysticismus, dramatické napětí, expresivita výrazu (smích, pláč),využití světla (šerosvit - malířství), naturalistická konkrétnost - malířství: Karel Škréta, Petr Brandl, Jan Kopecký, Václav Vavřinec Reiner - hudba: Jan S
České národní obrození - (2.37)
Národní Obrození (NO) = proces, který započal v naší literatuře a umění v 70.letech 18. století a vyvrcholil v roce 1848. Byla opět vytvořena takřka neexistující česká literatura, česká věda, novinářství a divadlo. Byl vytvořen spisovný jazyk. Příčiny:- společenský vývoj (rozpad feudalismu) - osvícenské reformy Marie Terezie a Josefa II. - povinná školní docházka (vyšší vzdělanost) - zrušení jezuitů a toleranční patent - zrušení nevolnictví (volný pohyb vesn. obyv =>počešťování měst) -
Lidová slovesnost - (1.78)
ústní lidová slovesnost - (dále jen ULS) - životní zkušenosti prostého člověka - lyrika, epika, drama - próza i drama - lid na venkově i ve městech základní útvary ULS: pohádky, pověsti, průpovědi, přísloví, hádanky, říkadla, v jiných zemích i hrdinské eposy pohádky - lidový optimismus, realistické vztahy pověsti - motivy proroctví lyrika - vztah k přírodě, práci, lásce - průpovědi, přísloví, hádanky, říkadla eposy - v Rusku, Francii (Píseň o Rolandovi) první zprávy o ULS u nás
OBRAZ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY - (1.87)
Otřesné zážitky z fronty, válka pojímaná jako nesmyslné vraždění ( F. Šrámek – Žasnoucí voják, R. Weiner - Lítice, J. John, J. Hašek, K. Konrád - Rozchod ). JAROMÍR JOHN (1882 - 1952) Prozaik, výtvarný kritik a estetik Povídkový soubor Večery na slamníku - monology prostých lidí zavlečených do války, autentické výpovědi a zpovědi; stesk po domově JAROSLAV HAŠEK (1883 v Praze - 1923) Světově proslulý autor humoristické a satirické prózy Po vystudování obchodní akademie a krátké úřednick
Česká literární tvorba v době 1.sv.války - (2.28)
Legionářská literatura – o čs. legiích v Rusku - zobrazují pouze zázemí, u nás se objevuje poezie i próza - díla jsou svědectvím o válce, nemívají psychologickou analýzu § Rudolf MEDEK – napsal románovou pentalogii „Anabáze“; „Plukovník Švec“ § Josef KOPTA – trilogie „Třetí rota“ – kriticky střízlivější legionářský cyklus § František LANGER - „Jízdní hlídka“ – drama § Jaroslav KRATOCHVÍL – objektivnější pohled na legie, přináší opačný obraz války s demytizací legionářské anabáze § Vác
2. světová válka - (2)
Osnova: Úvod: stručné pojednání o 2. světové válce Stať: a) cizí literatura – vlastní četba (A. Seghers, Sedmý kříž) b) česká literatura – vlastní četba (O. Pavel, Smrt krásných srnců) Závěr: jak zapůsobila válka lidi a jak na mě působí přečtená literatura 2. Světová válka Světová válka proběhla v letech 1939 – 1945. Zapojil se do ní téměř celý svět.Válku zorganizovaly fašistické země v čele s hitlerovským Německem. V září 1939, kdy Nacisté rozpoutali druhou světovou válku, ros

Nasledujíci referáty (10)