referáty

(1/1)
Počet referátu: 3


Alkany, cykloalkany - (1.87)
1) Alkany – nasycené uhlovodíky obsahující ve své molekule pouze jednoduché vazby CnH2n+2 Cykloalkany - nasycené uhlovodíky obsahující ve své molekule pouze jednoduché vazby a atomy C jsou uzavřené do kruhu CnH2n Homologická řada: methan, ethan, propan, butan, pentan, hexan,heptan, oktan, nonan, dekan,… Skupenství: C1 – C4 – plyny, C5 – C15 – kapaliny, vyšší než C16 jsou pevné látky Vlastnosti: nerozpustné ve vodě, bezbarvé, rozpustné v organických rozpouštědlech, samy rozpoušt
Chemické názvosloví - (1.59)
Symbolika: - Pro označení čistých látek se používá CHEMICKÁ ZNAČKA = symbol pro 1 atom prvku. - Pro kationty a anionty prvků se používají značky s příslušným iontovým nábojem (Cl-, Na+). - Chceme-li zapsat více volných atomů látky, použijeme stechiometrický koeficient (3Na). - Chceme-li naopak zapsat počet atomů vázaných v molekule prvku, použijeme index (Br2). - U každého prvku můžeme pomocí nukleového a protonového čísla zjistit, kolik má v jádře protonů a neutronů a kolik v elektronů o
Cholesterol - (2.05)
Cholesterol je přírodní látka, sestávající ze čtyř uhlovodíkových kruhů a postraního řetězce, čítajícího osm uhlíků. Chemicky cholesterol zařazujeme mezi steroidy, OH skupina jej řadí do podskupiny sterolů. Patří do skupiny lipidů. Lipidy představují velice heterogenní skupinu látek, jejichž jedinou společnou charakteristickou vlastností je nerozpustnost ve vodě a zároveň rozpustnost v organických rozpouštědlech. Cholesterol je hojně rozšířen ve všech tělesných buňkách, nejvíce pak v nervové tká